Dbajmy o studzienki zamontowane na posesjach

Prosimy o przestrzeganie kilku zasad które pozwolą na prawidłową pracę urządzeń:

  • należy pilnować zwierząt domowych i gospodarskich, aby nie uszkodziły studzienek np. poprzez podkopywanie studzienek przez psy, które mogą przegryźć kable odpowiedzialne za monitoring.
  • nie zasypywać, ani nie likwidować zamontowanych kominków wentylacyjnych na rurach wentylujących przyłącze. Niesprawna wentylacja może powodować zaciąganie wody z syfonów urządzeń sanitarnych wewnątrz budynku.
  • nie zasypywać, ani nie likwidować zamontowanych kominków wentylacyjnych napowietrzających studnie typu przejezdnego.
  • dbać o prawidłową pracę odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych w budynku.
  • pokrywy studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych (z zieloną pokrywą) na etapie budowy zostały wyniesione 10 – 15cm ponad teren. Jest to działanie celowe mające na celu uchronić studnie przed możliwością zalania. Nie należy zmieniać poziomu gruntu wokół studni. Możliwe jest obsypanie studni kamieniami, tłuczniem, obsianie trawą. Należy jednak pamiętać aby robić to w sposób niepowodujący spływu wód powierzchniowych do studni.
  • informować służby eksploatacyjne, gdy usłyszą Państwo „syczenie” sieci kanalizacyjnej, co może być spowodowane nieszczelnością rurociągu.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) zabrania się wprowadzania ścieków odpadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nielegalne przyłącza deszczówki będą wychwytywane poprzez system monitoringu sieci, właściciel nieruchomości z której odbywa się nielegalny zrzut ścieków deszczowych może podlegać zgodnie z art. 28 pkt 4, 4a w/w ustawy karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.