Informacje ogólne

Dnia 30 listopada 2009 r., zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, powołano specjalną Jednostkę Realizującą Projekt, która odpowiadać za prawidłową realizację inwestycji o nazwie  nazwą „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10.

Na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt powołano Panią Magdalenę Dotka.

Zarządzaniem administracyjnym, finansowym i technicznym oraz nadzór nad realizacją Projektu zajmuje się Pan Andrzej Masternak, który objął stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) ustanowione przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach dnia 04 listopada 2009 r.

Zadania Jednostki realizującej Projekt:

  • Bieżące monitorowanie i kontrola finansowania Projektu.
  • Przeprowadzenie procedur przetargowych.
  • Udział w komisjach przetargowych.
  • Nadzorowanie prac związanych z wykonaniem Pomocy Technicznej.
  • Nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego.
  • Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz Instytucji Wdrażającej.
  • Przygotowywanie planów przepływów finansowych w ramach Projektu.
  • Współpraca z Urzędem Miejskim i Urzędem Gminy w Żarach.
  • Prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego i finansowego Projektu.
  • Przygotowanie zbiorczej sprawozdawczości wymaganej procedurami POIiŚ.