Nowe przepisy a przydomowe oczyszczalnie ścieków

Posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków, czy mam obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?

 

Szanowni Mieszkańcy zwracamy szczególną uwagę, że przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczenia ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) (rozporządzenie: kliknij tu). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek od dnia 01.01.2016 roku nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zgodnie z załącznikiem nr 3 dla właściwej RLM aglomeracji (aglomeracja Żary o RLM od 15000 do 99999). Ponadto na właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracjach nałożony został obowiązek kontroli skuteczności oczyszczania ścieków (wykonywanie badań oczyszczonych ścieków wprowadzanych do gruntu, ilość badań uzależniona od wielkości aglomeracji).

Wybudowane w latach ubiegłych przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające na dzień zainstalowania odpowiednie przepisy, posiadające aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, oraz zgłoszenia zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska i eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta mogą nie spełniać nowych rygorystycznych przepisów.

W związku powyższym właściciel powinien wykazać się, że przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie spełniała nowe wymogi w myśl w/w Rozporządzenia.

Ponadto przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej także wtedy, gdy mieszkaniec nie posiada środków finansowych na przyłączenie lub zainstalowane szczelne szambo spełnia swoją funkcję.