Ostatnia szansa dla „spóźnialskich”

Z chwilą zakończenia inwestycji na mieszkańców objętych inwestycją został nałożony obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynikający z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 391 z późn. zm.). Termin w jakim należało wykonać przyłącze został wyznaczony mieszkańcom w pisemnych powiadomieniach.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu do 31 grudnia 2015 r. ZWiK Sp. z o.o. został zobowiązany, do udokumentowania osiągnięcia na terenie aglomeracji Żary tzw. „efektu ekologicznego” rozumianego jako ilość podłączonych mieszkańców do nowo wybudowanego systemu.

Dzięki podjętym staraniom przez Jednostkę Realizującą Projekt uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska na przesunięcie tego terminu.

Oznacza to, że w indywidulanych przypadkach mogą zostać wydane zgody na wydłużenie terminu wypełnienia przez mieszkańców aglomeracji Żary obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, najpóźniej do końca kwietnia 2016 r. Jednak z zastrzeżeniem, że w tym terminie, oprócz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zostanie zawarta i przekazana do Zakładu umowa na odprowadzenie ścieków. Zgodę taką mieszkańcy mogą uzyskać jedynie w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek, złożony osobiście bądź przesłany pocztą na adres ZWiK Sp. z o.o. ul. Bohaterów Gett 9-11.