Cel

Projekt p.n. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”nr POIS.01.01.00-00-250/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Żary (RLM 45.038).

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjentem) jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach reprezentowany przez Zdzisława Czekalskiego – Prezesa Zarządu, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-250/10-00 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zawartej w Warszawie dnia 02 listopada 2011 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą).

 

Głównym celem Projektu jest dostosowanie aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie:

 • dyrektywy 91/217/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Realizacja ma za zadanie doprowadzenie do spełnienia przez aglomeracje Żary postulowanego w KPOŚK 90% stopnia skanalizowania (91,94%). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę 61,334 km kanalizacji sanitarnej obsługującej 6 867 mieszkańców aglomeracji Żary i modernizację 0,258 km sieci kanalizacyjne. Łącznie 61,982 km sieci.

 • dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry, będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludzi, zgodnie ze Strategią Gospodarki Wodnej.

 • dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Inwestycja przyczyni się zwiększenia ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, których źródłem są obecnie ścieki bezpośrednio odprowadzane do środowiska PJO nie podłączonych obecnie do oczyszczalni ścieków.

 

Cele szczegółowe Projektu można podzielić na dwie grupy:

      I.        cele jakościowe - wskaźniki produktu Projektu (2015 r.):

 • zwiększenie gwarancji dostępu do wody do picia poprzez:

- ochronę wód powierzchniowych – ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych,

- ochronę wód podziemnych – ze względu na ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków do okolicznych cieków, rowów melioracyjnych czy pól,

 • poprawy warunków higieniczno – sanitarnych mieszkańców na terenie aglomeracji Żary, zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,
 • poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji Żary w związku z podłączeniem sieci kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków poprzez:

-  zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników na terenie miasta (likwidacja zagrożeń epidemiologicznych, likwidacja odorów),

-  zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych – likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wpłynie na zmniejszenie ilości odorów, zmniejszenie natężenia ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów,

 • poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Miasta Żary i miejscowości w Gminie Żary.

    II.        cele ilościowe - wskaźniki rezultatu Projektu (2015 r.):

 • w wyniku realizacji Projektu podłączonych zostanie do systemu kanalizacji zbiorczej 6 867 mieszkańców (6 867RLM ), w tym 4 761 osób z miasta Żary (4 761 RLM) i 2 106 osób z gminy Żary (2 106 RLM), w tym: Grabik 888 osób (888 RLM), Mirostowice Dolne 1 218 osób (1 218R LM),
 • wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Żary w system kanalizacji zbiorczej o 14,97 % punktów procentowych (przy obecnym 76,97%) i osiągnięcie poziomu 91,94%,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska (efekt ekologiczny wynikający ze zwiększenia ilości ścieków ujętych w system kanalizacyjny): redukcja BZT –54 Mg; ChZT-108 Mg; Zawiesina ogólna 54 Mg; Azot ogólny-11 Mg; Fosfor ogólny–2 Mg.

 

Projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” POIS.01.01.00-00-250/10 przyczynia się do osiągnięcia następujących celów PO IiŚ:

 • Cel główny – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
 • Cel szczegółowy – budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.