Dofinansowanie

Dnia 02.11.2011 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach zawarta została umowa nr POIS.01.01.00-00-250/10-00. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” POIS.01.01.00-00-250/10.

Większość nakładów potrzebnych do zrealizowania Projektu to środki własne ZWIK Sp. z o.o. Żary, pozostała część to dotacja ze środków Funduszu Spójności oraz kredyt/pożyczka.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 101 062 735,63 PLN brutto (82 404 618,28 PLN netto).

Planowana kwota dofinansowania: 42 409 849,99 PLN.

Wyżej wymienione kwota jest kwotą szacowaną, gdyż wartość ostateczna, obejmująca wszelkie poniesione koszty znana będzie po zakończeniu wszystkich prac i kontraktów realizowanych w ramach Projektu oraz po upływie okresu jaki jest niezbędny na formalno-prawne rozliczenie Projektu.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności do Projektu zostanie udzielone w formie:

1) zaliczki,
2) płatności pośrednich,
3) płatności końcowej.

Łączne przekazane dofinansowanie w formie zaliczki i płatności pośrednich nie przekroczy 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana po akceptacji wniosku o płatność końcową.