Korzyści

Inwestycja docelowo przyniesie dużo korzyści, w szczególności przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Żary.

Projekt bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska wodno-gruntowego, m.in. poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb), z których ścieki infiltrują do gruntu. Zostanie rozwiązany problem nielegalnego wywozu ścieków i ich zrzut do pobliskich rowów melioracyjnych, co przyczyni się do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego. Zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do wód powierzchownych ureguluje gospodarkę wodno-ściekową w całej gminie i zapewni mieszkańcom odpowiednią jakość wody do picia. Poprawie ulegnie również jakość wód podziemnych – ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do gruntu. Ponadto wzrosną warunki upraw roślinnych i zwiększy się ich przydatności do spożycia.

Zmiana dotychczasowego systemu, którego funkcjonowanie zobowiązuje do okresowego wywozu ścieków wpłynie na wzrost standardu życia mieszkańców. Zostanie rozwiązany problem częstego i kosztownego opróżniania zbiorników bezodpływowych, jak również stagnacji ścieków w szambach, z których poprzez system wentylacji unosi się niemiły zapach do otoczenia, co jest nie tylko uciążliwe dla mieszkańców, ale również dla odbiorcy ścieków (ponad przeciętne stężenia zanieczyszczeń).

Na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy Żar, ponieważ wyższy stopień wyposażenia
w infrastrukturę komunalną zwiększy atrakcyjność regionu, przyciągnie przedsiębiorców i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, a także wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego.