Zakres

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego – Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006,  a także z dokumentami krajowymi, które w sposób bardziej szczegółowy niż unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji Funduszy Europejskich jedno z zadań realizowanych w ramach projektu stanowią działania informacyjne i promocyjne.

Głównym celem promocji Projektu jest szerzenie informacji na temat udziału środków UE w projektach realizowanych przez POIiŚ wśród obywateli.

Dodatkowo działania informacyjno-promocyjne zwiększają świadomość opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach PO IiŚ istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.

Do działań obowiązkowych Beneficjentów należy oznaczenie działań informacyjno – promocyjnych poprzez:

  • umieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;
  • tabliczki / naklejki informacyjne;
  • oznakowanie dokumentów.

Oprócz powyższych działań Beneficjenci zobowiązani są przeprowadzenia działań z zakresu  informacji i promocji zawartych w umowie o dofinansowanie.

Dodatkowo Beneficjenci mogą podejmować wszelkie inne formy promocji i reklamy, które pozwolą na powiadomienie opinii publicznej o udziale środków UE w projektach realizowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz efektów realizowanych projektów dla kraju i/lub regionu.