Regulamin

W związku z realizowanymi pracami mającymi na celu skanalizowanie Miasta Żary i Gminy Żary, których założeniem jest osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego związanego z ilością osób podłączonych do nowo budowanej kanalizacji, ZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach wprowadził dla osób objętych Projektem uproszczoną instrukcję przyłączenia nieruchomości, która szczegółowo określa sposób postępowania przy podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Rozpoczęcie procedury przyłączenia poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po zakończeniu prac budowlanych (sporządzeniu dokumentacji po wykonawczej i przekazaniu sieci do eksploatacji), o czym poinformujemy Mieszkańców pisemnie. W korespondencji zostanie przekazana również w/w instrukcja wraz z niezbędnymi załącznikami.

Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu, odowiązująca z dniem 23.04.2015 r. (kliknij tu)
Załączniki do Instrukcji:
1)Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. (kliknij tu)
2)Wzór zamówienia na mapę z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – aktualizacja. (kliknij tu)
3)Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta ws podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. (kliknij tu)
4)Wzór wniosku o zawarcie umowy. (kliknij tu)
5)Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej. (kliknij tu)
6)Wzór zlecenia. (kliknij tu)