Informacje o projekcie

Inwestycja docelowo przyniesie dużo korzyści, w szczególności przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Żary.

Projekt bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska wodno-gruntowego, m.in. poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb), z których ścieki infiltrują do gruntu. Zostanie rozwiązany problem nielegalnego wywozu ścieków i ich zrzut do pobliskich rowów melioracyjnych, co przyczyni się do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego.

Czytaj więcej: Informacje o projekcie

Jednostka Realizująca Projekt

Za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji Projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10, odpowiada Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) Pan Andrzej Masternak, ustanowiony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach dnia 04 listopada 2009 r.

Czytaj więcej: Jednostka Realizująca Projekt